Autentické vzťahy
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky, za ktorých prevádzkovateľ stránok www.autentickevztahy.sk (ďalej len „poskytovateľ„) poskytuje užívateľovi produkty a služby vo forme kurzov, školení, seminárov a individuálnych konzultácii (ďalej len „produkty a služby“) a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán.Poskytovateľ:Mgr. Darina Alexyová
  Svätoplukova 17
  902 01 Pezinok

  IČO: 4764717
  DIČ: 1086377589

  Poskytovateľ nie je platcom DPH

  Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765
  SWIFT: BREXSKBXXXX

2 PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY 

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a/alebo služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom podľa pokynov poskytovateľa doručených užívateľovi emailom na základe prihlášky odoslanej cez www.autentickevztahy.sk
 2. Užívateľ  súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

3 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena produktov a služieb je vždy uvedená v popise produktu na stránke www.autentickevztahy.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku cien za poskytované produkty a služby. Užívateľ dostane produkty a služby za cenu platnú v okamihu objednania prostredníctvom prihlášky odoslanej cez www.autentickevztahy.sk.
 2. Po úhrade ceny uvedenej v pokynoch vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení faktúru, ktorú mu doručí osobne v deň uskutočnenia kurzu/školenia a/alebo ju zašle elektronicky na adresu uvedenú užívateľom v prihláške, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí.
 3. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený v pokynoch k platbe.

 

4 PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ sa zaväzuje uviesť v prihláške pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 2. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané produkty a služby.
 3. Užívateľ má právo sa z objednaného kurzu/školenia kedykoľvek odhlásiť, dodržiac pri tom storno podmienky v zmysle týchto VOP (bod 6.).

5 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednaného kurzu/školenia, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté produkty a služby, ak je príčina ich neposkytnutia na strane poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za produkty a služby, ak sa z nich užívateľ odhlásil, v zmysle storno podmienok uvedených v týchto VOP (bod 6.).
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz/školenie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 5. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť kurz/školenie podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi.

6 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím kurzu/školenia od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy po úhrade kúpnej ceny je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie:
  a) 50 % z ceny kurzu/školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 7 a viac kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu/školenia (t.j. má nárok na vrátenie 50% uhradenej sumy).
  b) 100 % z ceny kurzu/školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 6 a menej kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu/školenia (t.j. nárok na vrátenie uhradenej sumy zaniká).
 2. V prípade, že sa užívateľ nezúčastní kurzu/školenia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie uhradenej sumy za školenie.

7 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje poskytovateľovi osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy,  spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
 2. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia.
 3. Užívateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak užívateľ poskytovateľovi neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 4. Osobné údaje  bude poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 5. Užívateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané poskytovateľom, má právo od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
 6. Zakúpením produktov a služieb vzniká medzi poskytovateľom a užívateľom vzťah, na základe ktorého poskytovateľ využíva osobné údaje užívateľa aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami poskytovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Aktuálne VOP sú zverejnené na www.autentickevztahy.sk.
 3. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ (spotrebiteľ) obrátiť.
 4. Užívateľ (spotrebiteľ) sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Užívateľ (spotrebiteľ) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Autentické vzťahy